Inici | www.academia.cat | Contacte | Avís legal |

Normativa dels grups d'estudi

Seguint la normativa de l'ACMCiB (article 48.1 dels seus estatuts) la junta de la SCN (Adrià Arboix, president; Alex Gironell, pastpresident; Oriol de Fàbregues, sotspresident; Joan Izquierdo, secretari; M.Angels Font, tresorera; Jerzy Krupinski, vocal; Sergi Martinez, vocal), reunida en la Sessió Ordinària el 18 de gener de 2011 a la sala 6 de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, va acordar la creació dels Grups d'Estudi de la Societat Catalana de Neurologia. L'Assemblea general de la Societat Catalana de Neurologia celebrada a Sitges, a la Sala Sert de l'Hotel Calípolis, el 8 de març del 2013, en va donar l'aprovació i el vist i plau per a la creació del càrrec de vocal sense vot de la junta directiva a tal efecte. La junta de l'SCN (Oriol de Fàbregues-Boixar, president; Jerzy Krupinski, sotspresident; Elvira Munteis, secretari; Albert Lladó, tresorer; Joan Prat, vocal; Jordi Jimenez, vocal), reunida novament en la Sessió Ordinària el 18 de desembre a la sala 6 de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, estableix i acorda la normativa referent als Grups d'Estudi de la Societat Catalana de Neurologia. La junta de l'SCN (Jerzy Krupinski, president; Francesc Purroy, sotspresident; Olga Carmona, secretari; Albert Lladó, tresorer; Yaroslau Compta, vocal; Jordi Jimenez, vocal), reunida novament en la Sessió Ordinària el 2 d'abril a la sala 6 de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, estableix i acorda la modificació dels punts 6, 8 i 15 de la normativa referent als Grups d'Estudi de la Societat Catalana de Neurologia, resultant la següent:

 • 1) Els grups d'Estudi s'organitzen en el si i depenen de la Societat Catalana de Neurologia. Els seus objectius han d'ésser la promoció i coordinació de diferents activitats relacionades amb la temàtica del grup, com:
  • - Mantenir les Guies Oficials de Diagnòstic i Tractament de l'SCN actualitzades anualment.
  • - Col·laborar en la organització dels Cursos Anuals de Formació Continuada de l'SCN.
  • - Cooperar en les tasques docents i de recerca de l'especialitat que li encarregui l'SCN.
  • - i d'altres com per exemple la realització de registres multicèntrics o estudis col·laboratius.
 • 2) Per a la creació de nous grups d'Estudi s'haurà de formalitzar una petició exposant l'interès del mateix que serà presentada a la Junta Directiva de la Societat Catalana de Neurologia per a la seva aprovació.
 • 3) Un grup d'Estudi pot desaparèixer sempre que s'esgotin els objectius que van motivar la seva creació.
 • 4) La Direcció de cada grup recaurà en un Coordinador, i un Secretari que seran els responsables de les activitats del grup i de la seva relació amb la Junta Directiva de la Societat Catalana de Neurologia. Tots ells han d'ésser obligatòriament membres numeraris de la Societat Catalana de Neurologia.
 • 5) La renovació o ratificació dels Coordinadors i Secretaris es farà cada 2 anys en una reunió del grup en el sí de la Trobada Anual de la Societat Catalana de Neurologia.
 • 6) El Coordinador serà escollit en el si de cada Grup d'estudi i serà ratificat per la Junta de la SCN. En cas de conflicte o impossibilitat per part del grup d'escollir entre diversos candidats, la Junta escollirà el coordinador entre els candidats que li presenti el Secretari del grup.
 • 7) Els Secretaris que no formin part de la Junta Directiva, mantindran una relació estreta amb la Junta Directiva de la Societat Catalana de Neurologia i assistiran obligatòriament un cop l'any a una de les seves juntes per informar de les activitats, estudis, etcètera que es facin en el Grup de Treball. La Junta Directiva sol·licitarà formalment la seva presència mitjançant invitació.
 • 8) El Secretari del Grup enviarà a la Junta Directiva de la Societat Catalana de Neurologia un informe anual de les activitats del Grup d'Estudi.
 • 9) La Junta Directiva de la Societat Catalana de Neurologia pot demanar als Coordinadors la seva participació en les reunions de la Junta de la Societat Catalana de Neurologia.
 • 10) és imprescindible realitzar un mínim d'una reunió anual de cada grup d'Estudi. En cas de no complir-se aquest requisit la Junta Directiva de la Societat Catalana de Neurologia pot plantejar la dissolució del grup. Aquesta reunió es durà a terme preferiblement en el sí de la Trobada Anual de la Societat Catalana de Neurologia.
 • 11) Les activitats docents, de formació continuada o de divulgació es faran en el si de la Trobada Anual de la Societat Catalana de Neurologia. Les activitats fora d'aquest àmbit hauran de ser autoritzades i avalades per la Junta de la Societat Catalana de Neurologia.
 • 12) Els grups d'Estudi podran utilitzar la secretaria i els locals de la Societat Catalana de Neurologia, així com disposar de la web i el butlletí, sempre complint les normatives de la Junta de la Societat Catalana de Neurologia.
 • 13) Els grups d'Estudi podran sol·licitar i ser reconeguts com a secció de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, en el si de la Societat Catalana de Neurologia.
 • 14) Els membres del Grup han de ser socis de la SCN, podran participar de les activitats organitzades pel grup, i presentar-se als seus càrrecs directius.
 • 15) Per preservar la independència dels grups i ajudar a la Fundació Catalana de Neurologia, les donacions i aportacions rebudes pel grup es faran a través de la Fundació FSCN, que un cop deduït el 15% de gestió la resta servirà per finançar els projectes o actes propis del grup.

Aprovat en Junta Directiva 14/05/14

Àrea Privada
Registrar-se Has oblidat la contrasenya?